Почетна / Вести /ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

На основу Одлуке директора Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, из Земуна, ул.Цара Душана бр.143, којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова – изградња Полигона за обуку у самосталном кретању и орјентацији слепих и слабовидих лица школског узраста у Школи за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић” у Земуну, по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде. Предмет јавне набавке је набавка радова- изградња Полигона за обуку у самосталном кретању и орјентацији слепих и слабовидих лица школског узраста у Школи за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић” у Земуну у поступку јавне набавке мале вредности. Број јавне набавке радова: 1/2017, која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији грађевински радови – (ознака 45000000) и постављање путне саобраћајне сигнализације – (ознака 45233294).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.
Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78. ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне условe из чл. 75. ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs.
Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Наручилац задржава право да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период до претходне три године за предмет набавке (негативна референца) у складу са чланом 82.ЗЈН и конкурсном документацијом.

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена.
Понуде доставити наручиоцу: Школa за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, из Земуна, ул.Цара Душана бр.143 са напоменом «ПОНУДА за набавку радова на изградњи Полигона за обуку у самосталном кретању и орјентацији слепих и слабовидих лица школског узраста у Школи за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић” у Земуну – НЕ ОТВАРАТИ» до 25.08.2017.године до 09.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда, без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се дана 25.08.2017. у 12.00 сати у просторијама Града Београда – Градске управе града Београда, Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије бр. 1/VII, сала бр. 705. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоца пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку, издато у писаној форми.
Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у року до 10 дана од дана отварања понуда.

Све остале информације о јавној набавци могу се добити на маил skolaveljkoramadanovic@yahoo.com .

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ
Радмила Лабан

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКЕ СКИЦЕ